Kids

Visie op onderwijs

De P.H. Schreuderschool is een school voor speciaal basisonderwijs. ‘Speciaal’ wil zeggen dat we zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele behoeften van elk kind. De P.H. Schreuderschool is een openbare school. Openbare scholen staan open voor alle kinderen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Dat betekent dat wij rekening houden met en respect hebben voor elke religie en achtergrond.
Op de eerste plaats zijn we een school. Dat betekent dat het onze opdracht is het leren en de ontwikkeling te bevorderen. Daarnaast bestaat ons onderwijs uit sociaal-culturele activiteiten, die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn en die betekenis voor hen hebben en/of kunnen gaan krijgen. Wij hanteren het principe dat talent, temperament en tempo mogen verschillen.

Daarom proberen we goed en individueel gericht onderwijs te verzorgen.

 

Wij zorgen ervoor dat:

  • elk kind het besef krijgt dat het iets kan en dat het daarin wordt gewaardeerd (competentie)

  • elk kind het gevoel krijgt geaccepteerd te worden, gewoon zoals het is (relatie)

  • elk kind het gevoel krijgt dat het zelfstandig dingen kan (autonomie)

  • elk kind het gevoel krijgt dat het mag deelnemen en dat ook wil (betrokkenheid)

 

Wij streven naar een optimale ontplooiing voor leerlingen in een ordelijk en veilig schoolklimaat. Goede onderlinge contacten en het hebben van waardering en respect voor elkaar en voor de omgeving nemen een belangrijke plaats in. Ruzie, slecht gedrag of pesten worden niet geaccepteerd in de school. Problemen worden snel gesignaleerd en besproken met de kinderen.

We brengen nauwkeurig de vorderingen van het kind in kaart. Prestaties worden niet afgemeten aan die van het gemiddelde kind, maar aan de eigen vorderingen. Daarbij vatten we prestaties en vorderingen breed op. Het gaat immers niet alleen om taal of rekenen, maar ook om sociale en creatieve vaardigheden.

 

Of we daarin slagen zien we aan de betrokkenheid van het kind bij de verschillende activiteiten, aan zijn welbevinden en de resultaten. Als het welbevinden, de betrokkenheid of de vorderingen onvoldoende lijken, gaan we na waar dat aan kan liggen en nemen we passende maatregelen.

Ouders zijn altijd welkom. Vooral de ouderbijeenkomsten zijn voor ons als school heel belangrijk. Bij het opvoeden van kinderen hebben de ouders en de school elkaar nodig en dat betekent praten met en luisteren naar elkaar.