Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. Daarnaast geeft de MR ook ongevraagd zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen. De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn - afhankelijk van de agenda - openbaar.
De MR bestaat uit 6 leden. De helft van de leden bestaat uit ouders van onze school, de andere helft is afkomstig uit het team. In dit schooljaar bestaat de raad uit de volgende personen:

De oudergeleding

 

De personeelsgeleding

Jessica de Lugt
Mélanie Vennik
Sharon de Groot 

 

Voor meer informatie over de MR, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR, Jessica de Lugt.